poniedziałek, 28 listopada 2016

13.12.1981r - OGŁOSZENIE STANU WOJENNEGO

Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 
Stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polski.
GENERAŁ W. JARUZELSKI OGŁASZA WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO

Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiony 22 lipca 1983 roku. 
Stan wojenny wprowadzono na mocy uchwały z dnia 12 grudnia 1981 roku, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.
Został poparty przez Sejm uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku.
 
CZAS PACYFIKACJI KWK WUJEK
16.12.1981. Pacyfikacja kopalni Wujek
Pacyfikacja «tłumienie buntu, powstania, strajku itp., zwykle przy użyciu siły zbrojnej» 
Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie i huty na Górnym Śląsku i w Zagłębiu podjęły strajk.
Siły wojska i MO (Milicji Obywatelskiej),pacyfikowały kolejne zakłady, m.in. 15 grudnia KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu, 16 grudnia – KWK „Wujek” w Katowicach.
PACYFIKACJA

PACYFIKACJA

W obu kopalniach wobec strajkujących górników użyto broni: w Jastrzębiu było czterech rannych, a w Katowicach (poza rannymi) dziewięć ofiar śmiertelnych.
Na miejscu zginęło sześciu górników: Józef Czekalski, Józef Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Zbigniew Wilk i Zenon Zając. W kolejnych dniach w szpitalach od odniesionych ran zmarli Andrzej Pełka, Joachim Gnida i Jan Stawisiński. 
OFIARY PACYFIKACJI KWK WUJEK W KATOWICACH

Najaktywniejsi uczestnicy strajku zostali aresztowani, a następnie skazani na kary więzienia. Pogrzeby zamordowanych były zabezpieczane przez kilkudziesięcioosobowe siły między innymi MO (Milicji Obywatelskiej) .
Do górników strzelali funkcjonariusze z Plutonu Specjalnego ZOMO ( Zmilitaryzowanych Oddziałów Milicji Obywatelskiej).
PRZYGOTOWANIA DO AKCJI

 Jeszcze w styczniu 1982 r. umorzono wszczęte wobec nich śledztwo uznając, że działali w obronie koniecznej. W 1997 r., po procesie trwającym od 1993 r., zostali uniewinnieni; podobny wyrok zapadł po drugim procesie, w 2001 r. Dopiero w trzecim procesie, zakończonym w 2007 r., byli zomowcy zostali uznani za winnych
CZAS PACYFIKACJI 

W latach 80-tych upamiętnienie zamordowanych górników nie było możliwe, chociaż na miejscu ich śmierci postawiono krzyż, składano wieńce i kwiaty.
Co roku 16 grudnia ludzie gromadzili się pod kopalnią „Wujek”, aby oddać hołd poległym. Byli za to aresztowani, zatrzymywani lub karani grzywnami.
Dopiero w październiku 1989 r. zarejestrowano Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ku Czci Górników Kopalni Węgla Kamiennego Wujek w Katowicach Poległych16.12.1981; jego przewodniczącym został Kazimierz Świtoń. Pomnik poświęcono i odsłonięto 15 XII 1991 r. W grudniu 2015 r. górnicy zostali pośmiertnie odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności.
KRZYŻ PAMIĘCI OFIAR PACYFIKACJIZABAWY Z HISTORIĄ


ZABAWY Z HISTORIĄ
KÓŁKO HISTORYCZNE

PARTENON

PARTENON– jeden z centralnie położonych budynków ateńskiego Akropolu.
Jego budowę rozpoczęto w 447 p.n.e, a zakończono
w roku 432 p.n.e. 
Uważa się, że budowla powstała w oparciu o plany Iktionosa i Kallikratesa, zaś przy wykonywaniu elementów rzeźbiarskich pracować miał sam Fidiasz.
Partenon ma także inne nazwy takie jak Pertenos i Pwaretona.
Nazwa Partenon nawiązuje do Ateny,której świątynia była poświęcona.
Zbudowany w zgodzie z porządkiem doryckim, jest uważany za najdoskonalszy jego przykład, niemniej
w świątyni znajdują się elementy porządku jońskiego, tj. 4 jońskie kolumny w pomieszczeniu zachodnim
 oraz tzw. fryz panatenajski znajdujący się na ścianach celli.

Partenon zbudowano z białego marmuru. Nie oparł się on zniszczeniom i grabieży.

Być jak Fidiasz.......


BUDOWA MAKIETY


BUDOWA MAKIETY

BUDOWA MAKIETY

BUDUJEMY PARTENON

BUDUJEMY PARTENON

ZABAWA I NAUKA

ZABAWA HISTORIĄ

ZABAWA  I NAUKA

NASZ PARTENONRUNY(alfabet runiczny) – alfabet używany do zapisu przez ludy germańskie.
 Niekiedy nazwę „runy” odnosi się także do systemów piśmienniczych stosowanych przez ludy tureckie oraz Węgrów.

RUNY

PISZEMY RUNAMI

 W CO DAWNIEJ  GRANO……

SENET– popularna w starożytnym Egipcie gra planszowa. Niestety, jak na razie, żaden archeolog nie ogłosił odkrycia źródła archeologicznego, które pozwoliłoby poznać zasady tej gry.

SENET
W to warto grać.

NASZE GRY

NASZE GRY

GRAMY W SENET

GRAMY W SENET

TWORZYMY NOWE GRY

POWSTAJE NASZA GRA

POWSTAJE NASZA GRA


środa, 16 listopada 2016

POWSTANIE LISTOPADOWE 1830 -1831

Geneza powstania listopadowego

Przyczyn wybuchu powstania listopadowego należy upatrywać w sytuacji, jaka panowała w Europie Zachodniej przed jego wybuchem.

 Fala walk narodowowyzwoleńczych, jaka "przetoczyła" się po Europie, oraz skutki nieurodzaju w 1830 zaowocowały podniesieniem polskiego sztandaru wyzwoleńczego.

 Odzyskanie niepodległości przez Greków w 1829, Belgów w 1830 oraz wybuch rewolucji we Francji spowodowały, że nastrój rewolucyjny zapanował w Warszawie. 

Wzrost niezadowolenia w Królestwie Polskim z rządów cara Mikołaja I (łamanie konstytucji, wprowadzenie cenzury) i Wielkiego Księcia Konstantego (wprowadzenie kar cielesnych) spowodowały, że lud warszawski występował przeciwko wojsku carskiemu. Zaczęto organizować manifesty.

Kolebką insurekcji była założona w 1828 roku Szkoła Podchorążych Piechoty, która za cel postawiła sobie powstanie zbrojne. 

Na czele organizacji stanął podporucznik Piotr Wysocki. 
PIOTR WYSOCKI

Momentem decydującym o rozpoczęciu działań zbrojnych stało się zagrożenie wykrycia organizacji oraz plany cara Mikołaja I wykorzystania wojska Królestwa Polskiego do tłumienia ruchów wolnościowych w Europie Zachodniej.


CAR MIKOŁAJ  POWIADAMIA SWOJĄ ARMIĘ O WYBUCHU POWSTANIA  

Wybuch powstania listopadowego


WYBUCH POWSTANIA


 Powstanie zbrojne rozpoczęło się wieczorem
29 listopada napaścią na Belweder. Celem tego działania był zamach na Wielkiego Księcia Konstantego


WALI POWSTAŃCZE

NOC LISTOPADOWA

Zadaniem innych oddziałów było zaatakowanie koszar, w których znajdowali się rosyjscy żołnierze. Pośpiech i nieporozumienie spowodowały, że plan się nie powiódł. Wielki Książę Konstanty zbiegł. Grupa sprzysiężonych oficerów i podchorążych działała bez szerszego zaplecza. Jednak dzięki wsparciu ludu warszawskiego udało się opanować Arsenał oraz Warszawę. Wojska Wielkiego Księcia Konstantego opuściły stolicę, wycofując się do Wierzbna. Noc listopadowa ukazała siłę i patriotyzm plebsu warszawskiego, który zdecydował o zwycięstwie.

Rząd Tymczasowy

1grudnia powołano Towarzystwo Patriotyczne, które domagało się wszczęcia działań wojennych przeciwko oddziałom rosyjskim znajdującym się w Królestwie. Na czele stanął historyk Joachim Lelewel . Pod naciskiem Towarzystwa Patriotycznego doszło do utworzenia Rządu Tymczasowego z Adamem Czartoryskim. Negocjacje z Wielkim Księciem Konstantym zakończyły się postanowieniami, iż wojska polskie stacjonujące obok niego wrócą do Warszawy, a Wielki Książę Konstanty wraz z oddziałami rosyjskimi opuści granice Polski. 

5 grudnia Józef Chłopicki ogłosił się dyktatorem i rozpoczął rokowania z carem


JÓZEF CHŁOPICKI

Jego postulatem było zobowiązanie się Mikołaja I do przestrzegania konstytucji oraz rozszerzenia jej na ziemie wchodzące kiedyś w skład Polski.        Car nie zgodził się na te żądania i domagał się bezwarunkowej kapitulacji Warszawy.                 W następstwie Józef Chłopicki podał się do dymisji. Owocem dyktatury Józefa Chłopickiego było osłabienie rozpędu powstania oraz przygaszenie patriotyzmu wśród ludu Warszawy. Pod koniec stycznia sejm powierzył kierowanie powstaniem nowemu Rządowi Tymczasowemu .

25 stycznia 1831 sejm ogłosił detronizację cara Mikołaja I i dynastii Romanowów. Przestały obowiązywać te artykuły, które dotyczyły unii z Rosją. Najwyższa władza spoczywała w rękach sejmu. W skład sejmu weszli również delegaci z Litwy i Ukrainy. Polskę uznano za monarchię konstytucyjną.

Kierunki polityczne w powstaniu listopadowym

Kluczem do zwycięstwa w powstaniu listopadowym było połączenie interesów chłopskich z powodzeniem sprawy narodowej. Kwestia ta nie została rozwiązana radykalnie w żadnym obozie politycznym. Konserwatyści, na których czele stanął Adam Czartoryski, byli przeciwnikami jakichkolwiek zmian oraz samego powstania. Liczyli na poparcie mocarstw europejskich, zwłaszcza Austrii. 

ADAM CZARTORYSKI
Zgoła odmienną postawę przyjęła lewica Towarzystwa Patriotycznego. Byli zwolennikami ruchu wyzwoleńczego oraz nadania ziem chłopom-żołnierzom. Domagali się zniesienia pańszczyzny. Widzieli przyszłą Polskę jako republikę zapewniającą demokratyczne wolności. Chcieli powołać chłopów do broni. Natomiast prawica Towarzystwa Patriotycznego była zwolenniczką oczynszowania chłopów oraz ustroju monarchiczno -  konstytucyjnego, nie uważała wojny z ruch ogólnonarodowy.

Wojna polsko - rosyjska

Konsekwencją wybuchu powstania listopadowego i detronizacji cara Mikołaja I była wojna polsko-rosyjska, która rozpoczęła się na początku lutego 1831 roku. Na teren Królestwa Polskiego wkroczyła armia carska licząca około 115 tysięcy dowodzona przez Iwana Dybicza, naprzeciwko niej stanęła licząca niespełna 50-tysięczna armia polska. Celem Iwana Dybicza było zdobycie Warszawy i szybkie zakończenie wojny. Polacy postanowili bronić się na przedpolu stolicy. 14 lutego generał Józef Dwernicki pokonał wojska wroga pod Stoczkiem.

JÓZEF DREWNICKI

 Zwycięstwo to miało znaczenie tylko moralne, ponieważ nie zatrzymało ofensywy rosyjskiej. Złamała ją dopiero bitwa pod Olszynką Grochowską (25 II 1831) w wyniku, której wojska polskie wycofały się pod fortyfikacje Pragi, a Iwan Dybicz zrezygnował z dalszego szturmu, wskutek ciężkich strat.

Olszynka Grochowska 


Po zwycięstwie pod Olszynką Grochowską naczelnym dowódcą wojsk został generał Jan Skrzynecki . Nastał okres mobilizacji wojsk.


OBRAZ- OLSZTYNKA GROCHOWSKA

 Do wojska wstąpiło wielu ochotników z innych zaborów. Na Żmudzi wybuchło powstanie, które dało początek ruchom wyzwoleńczym na Litwie i Białorusi.

Ważną rolę w powstaniu odegrał wielki talent strategiczny Ignacy Prądzyński, który stworzył plan kontrofensywy dla Polaków i tak w ciągu 14 dni biało-czerwoni zwyciężali w bitwach pod Wawrem i Dembem Wielkim oraz Iganiami. Sytuacja zaczęła się zmieniać na wiosnę, gdy masowo szeregi wojsk opuszczali chłopi-żołnierze, którzy za zaistniałą sytuację oskarżali szlachtę. Przegraną zakończyła się bitwa pod Ostrołęką (26 maja), spowodowana nieudolnym dowodzeniem Jana Skrzyneckiego. Bierna postawa dowódcy Polaków pozwoliła Rosjanom na spokojny przemarsz wojsk, aż do Warszawy. 

Klęska powstania listopadowego 

Narastające niebezpieczeństwo i drożyzna w stolicy spowodowało, że doszło do wielkich manifestacji dnia 15 sierpnia. Manifestujący domagali się zmiany w rządzie oraz objęcia kierownictwa przez lewicę. Władzę przejął Jan Krukowiecki , który dążył do rokowań z wrogiem i do kapitulacji. 6 września nastąpił atak na Warszawę dowodzony przez generała Iwana Paskiewicza. Decydująca walka została stoczona o Wolę, której bronił generał Józef Sowiński.


SOWIŃSKI NA SZAŃCACH WOLI

 Akt kapitulacji nastąpił dnia 8 września. Tego dnia gotowych do walki było jeszcze kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, znacznie więcej niż w momencie wybuchu powstania. Jednak generalizacja śpieszyła się do zakończenia walki. Powstanie listopadowe zakończyło się
21 października 1831 roku.

Klęska powstania listopadowego spowodowana była bierną postawą dowódców, nieprzeprowadzeniem reform społecznych (sprawa chłopska), przewagą liczb rosyjskich, brakiem pomocy ze strony państw Europy Zachodniej oraz tym, że nie objęło wszystkich ziem polskich. 

sobota, 5 listopada 2016

Polska po 123 latach powraca na mapę świata. 11.11.1918 NIEPODLEGŁOŚĆ.
  
                                Wielka wojna 1914-1918
MAPA 

Latem 1914 roku w Europie rozpoczęła się wielka wojna, nazwana później I wojną światową. 
OKOPY

CZOŁG

Po jednej stronie znalazły się Niemcy i Austria, a po drugiej Francja, Rosja i Wielka Brytania. Po raz pierwszy państwa, które dokonały rozbiorów Polski, znalazły się po różnych stronach frontu. Fakt ten wzbudził w Polakach nadzieję na odzyskanie niepodległości.

W OCZEKIWANIU NA KOLEJNE STARCIE Z WROGIEM

W kraju i za granicą zaczęto organizować polskie oddziały wojskowe. Największą sławę zyskały Legiony, których twórcą był Józef Piłsudski.

J.PIŁSUDSKI


        11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. 

Trudna droga kształtowania się polskich granic.
 Na czele państwa jako naczelnik stanął Józef Piłsudski. Polacy tworzyli państwo, prowadząc walkę o jego granice: powstania śląskie: 1919, 1920, 1921, wojna z Rosją 1920 roku. 

POWSTAŃCY  


SAMOCHÓD PANCERNY -KORFANTY

Wreszcie powstała II Rzeczpospolita.

EUROPA PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ

Ważnym problemem, przed którym stanęło młode państwo, było zjednoczenie ziem polskich, pozostających przecież przez ponad 100 lat pod zaborami. Zróżnicowany był poziom rozwoju gospodarczego, system prawny, oświatowy, różna waluta. Przezwyciężenie tych trudności wymagało wiele wysiłku.
Dopiero po paru latach widoczne były efekty zmian. 
WŁADYSŁAW GRABSKI

Dokonana w 1924 roku reforma walutowa Władysława Grabskiego pozwoliła na wprowadzenie nowego pieniądza, złotego polskiego.
ZŁOTY  POLSKI

W 1922 roku podjęto decyzję o budowie nowego portu.
W miejscu niewielkiej wioski rybackiej powstała
Gdynia - nowoczesny port.
PORT W GDYNIGDYNIA 

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY

Tworzono podstawy nowoczesnego przemysłu organizując Centralny Okręg Przemysłowy. Rozpoczęto prace nad Konstytucją.  

Pamiętamy.......GAZETKA PRZYGOTOWANA PRZEZ KL. III AGAZETKA ŚWIETLICY SZKOLNEJ


PRACE DZIECI PRACE DZIECI W  ŚWIETLICY SZKOLNEJ"ZABAWY Z HISTORIĄ" W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.Pamiętamy również o naszej "małej ojczyźnie".NASZA MAŁA OJCZYZNA- GAZETKA PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZNIÓW KL III C

Pamiętamy o historii naszego kraju.

Święto Niepodległości-akademia

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

PRZYGOTOWANA PRZEZ UCZNIÓW KL II A  i  VI B


NASZ ZESPÓŁ MUZYCZNY


AKADEMIA PRZYGOTOWANA PRZEZ KL. II A i KL.VI B


AKADEMIA PRZYGOTOWANA PRZEZ KL. II A i KL.VI BAKADEMIA PRZYGOTOWANA PRZEZ KL. II A i KL.VI BAKADEMIA PRZYGOTOWANA PRZEZ KL. II A i KL.VI B

 


PAMIĘTAMY O HISTORII NASZEGO KRAJU


NASZ ZESPÓŁ MUZYCZNY


AKADEMIA PRZYGOTOWANA PRZEZ KL. II A i KL.VI B

Pamiętamy -Święto Niepodległości. 


GAZETKA KL V A  -NIEPODLEGŁOŚĆ
"Nasza Polska piękna cała."
 

POZNAJEMY POLSKĘ -PRACE DZIECI UCZESTNICZĄCYCH  W ZAJĘCIACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŚWIETLICĘ  SZKOLNĄ


POZNAJEMY HERBY MIAST POLSKI


POZNAJEMY HERBY MIAST POLSKI


POZNAJEMY NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI  W POLSCE- ZAMKI.....


PRACA Z MAPĄ


PRACA Z MAPĄ- ZABYTKI POLSKI


NASZA POLSKA - PRACA UCZNIÓW KLAS DRUGICH


PRACA UCZNIÓW KLAS TRZECICH